Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden van Quantum Tech BV

1. Identiteitsgegevens van de uitbater van de website
De uitbater van de website (“de uitbater”) is Quantum Tech bv, handelend onder de naam Quantumtech.be, met ondernemingsnummer 0806.868.269 en BTW-identificatienummer BE0806.868.269. Haar vestigings- en bezoekadres is gelegen te Apostelhuizen 97/402, 9000 Gent, in België.
Klanten kunnen hun vragen, opmerkingen of klachten per e-mail aan de uitbater richten 24 uur per dag, 7 dagen per week aanschrijfbaar via Info@QuantumTech.be.

2. Gelding van deze algemene verkoopvoorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle producten door de uitbater. Andere algemene voorwaarden, zoals van klanten, gelden alleen als de uitbater ze vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met onze klanten, ondernemingen of consumenten. De voorwaarden die een recht uitdrukkelijk aan consumenten toekennen, gelden evenwel alleen voor consumenten zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving. De voorwaarden die een recht uitdrukkelijk aan ondernemingen toekennen, gelden dan weer alleen voor ondernemingen.

3. Herroepingsrecht van de consument bij overeenkomsten op afstand
De consument heeft bij een overeenkomst op afstand het recht aan de uitbater mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
De consument beschikt evenwel niet over het recht tot herroeping betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn, evenmin als betreffende de levering van goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen verouderen, evenmin als betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken.
Indien de consument over een herroepingsrecht beschikt en dat recht wil uitoefenen, moeten de goederen zich in hun oorspronkelijke verpakking bevinden, in perfecte staat zijn en niet gebruikt zijn, en etiketten mogen niet zijn verwijderd. De consument stuurt ze op zijn kosten terug via bpost naar Quantum Tech Bvba – Nijverheidsweg 18 – 9820 Merelbeke – België. Wij zullen de consument in dat geval binnen 30 dagen na terugzending terugbetalen.
Indien de consument een gezamenlijk aanbod van producten aan een gereduceerde prijs heeft gekocht en het recht heeft die aankoop gedeeltelijk te herroepen, dan betaalt de uitbater aan de consument het verschil tussen enerzijds het betaalde bedrag voor het ganse gezamenlijk aanbod en anderzijds de som van de niet-gereduceerde prijs van de niet-herroepen eenheden van het gezamenlijk aanbod .

4. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De klant kan in onze webwinkel afzonderlijke producten uit ons aanbod kiezen en deze in een elektronisch winkelmandje verzamelen door de knop “Koop nu” aan te klikken. Een voor de klant bindende bestelling komt pas tot stand nadat de klant (1) alle voor de totstandkoming van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, (2) heeft bevestigd van deze algemene verkoopsvoorwaarden kennis te hebben genomen en aanvaard en (3) de knop “betalen” heeft aangeklikt. Totdat de klant deze laatste knop hebt aangeklikt, kan de klant de bestelling en de gegevens bij de voorgenomen bestelling wijzigen.
2. Nadat de klant een bestelling heeft geplaatst, wordt per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van de bestelling bezorgd. In deze ontvangstbevestiging zijn de gegevens van de bestelling en ook deze algemene voorwaarden nogmaals vermeld. Als de klant niet reeds in het kader van de bestelprocedure de gegevens van de bestelling en deze algemene voorwaarden heeft afgedrukt en/of elders heeft opgeslagen, raden wij aan die e-mail af te drukken en op te slaan.
De ontvangstbevestiging doet nog geen koopovereenkomst met de klant tot stand komen en toont enkel dat de bestelling bij de uitbater is binnengekomen.
3. Offertes gemaakt door ons in welke vorm dan ook zijn niet bindend voor de uitbater en zijn slechts een uitnodiging aan de klant om een bestelling te plaatsen. De uitbater behoudt zich het recht voor een bestelling van een klant al dan niet te aanvaarden. De uitbater is in het algemeen niet verplicht om een overeenkomst te sluiten en is gerechtigd om een bestelling te weigeren zonder opgave van redenen. De uitbater aanvaardt een bestelling van een klant slechts door mededeling dat de bestelde producten (naargelang van het geval) aan het door de klant aangegeven adres worden verzonden of mogen worden afgehaald.
4. De minimale waarde van een bestelling is €25.00. De uitbater kan met andere woorden bestellingen onder dit bedrag niet uitvoeren.

5. Beschikbaarheid, levertijd van producten en eenzijdige beëindiging
1. Als bepaalde van de door de klant bestelde producten op het tijdstip van bestelling niet meer leverbaar zijn, dan kunnen wij de bestelling helaas niet volledig aanvaarden. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk te aanvaarden of geheel af te wijzen. Wij zullen u dienaangaande onverwijld per e-mail berichten.
2. Als de bestelde producten beschikbaar zijn, bedraagt de termijn voor levering op het door de klant aangegeven adres in een normale gang van zaken doorgaans ongeveer twee tot vijf werkdagen (maar niet meer dan dertig dagen) na binnenkomst van uw bestelling.
3. De bezorging vindt alleen plaats binnen België, Nederland en Luxemburg. De klant zorgt ervoor dat de bezorging op elk tijdstip kan gebeuren.
4. Levering gebeurt volgens de Incoterm 2010 EXW (Ex Works), behoudens bij andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke toezegging van de uitbater.
5. Er worden geen diensten geleverd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
6. Als een andere opeisbare factuur nog niet is betaald, heeft de uitbater het recht om een product niet te leveren tot definitieve en volledige betaling van andere opeisbare facturen.
7. Bij financiële problemen van de klant, zoals in geval van diens faillissement, aanvraag tot faillissement, een beslagmaatregel en een achterstand in betalingen van eerdere facturen, heeft de uitbater het recht om eenzijdig, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke machtiging, het contract te beëindigen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
8. In geval van een ernstige wanprestatie, zoals een niet-tijdige betaling van een factuur, heeft de uitbater het recht om het contract eenzijdig, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging, het contract te beëindigen, na de klant te hebben aangemaand tot betaling binnen een termijn van 5 werkdagen zonder dat de gelden binnen die termijn op de rekening van de uitbater zijn gestort,

6. Prijs
1. In alle prijzen vermeld in de webwinkel is telkens de geldende wettelijke omzetbelasting (BTW) inbegrepen. Bij overeenkomsten met ondernemers moet in voorkomend geval het BTW-tarief van de prijzen vermeld in de webwinkel worden afgetrokken als de intracommunautaire vrijstelling van BTW overeenkomstig artikel 39bis van het BTW-Wetboek geldt.
De aanbiedingen en prijzen die door de webwinkel kenbaar gemaakt zijn, zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt. De uitbater heeft het recht om materiële vergissingen recht te zetten.
2. Wij berekenen verzendkosten voor iedere zending in België tot 10kg €7,33 euro (inclusief omzetbelasting (BTW)), tussen 10,01kg en 20kg €15,73 (incl. omzetbelasing (BTW)). Voor verzending naar Nederland en Luxemburg rekenen we voor iedere zending tot 10kg €15,98 (inclusief omzetbelasing (BTW)), tussen 10,01 kg en 20kg €30,25 (inclusief omzetbelasting (BTW)) kosten aan. Bij gewichten hoger dan 20 kg wordt een aparte prijsofferte voor het transport meegedeeld die door de klant goedgekeurd moet worden alvorens de bestelling verstuurd wordt. Deze verzendkosten vervallen als de klant de bestelde producten in onze vestiging te Gent komt afhalen. Op het ogenblik van de afhaling worden de producten uit de verpakking gehaald, zodat de klant de producten kan verifiëren. Voor levering aan particulieren geldt een rembours levering betaalbaar aan de post met een tarief van €12,38 (inclusief wettelijke omzetbelasting, BTW)

7. Betalingsmogelijkheden
1. Betaling gebeurt steeds door vooruitbetaling.
Bij verkopen met factuurbedrag tot en met €1000,00 kan de klant uitzonderlijk, mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitbater, 7 dagen na factuurdatum betalen.
2. Betaling gebeurt per overschrijving op de Belgische bankrekening die de uitbater op de factuur aangeeft.
3. De klant staat uiteraard zelf in voor de bijkomende kosten voor overschrijvingen, aanhouden van een bankrekening enz., die op grond van zijn/haar met financiële instellingen gesloten overeenkomsten kunnen ontstaan.
4. Bij gebreke aan tijdige betaling binnen de vastgelegde termijn van 7 dagen, behoudens een andersluidende overeenkomst tussen de partijen, is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest van de toepasselijke wettelijke rentevoet (voor ondernemingen de rentevoet geviseerd in de wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties), vermeerderd met 3%, aan de schuldeiser verschuldigd, onverminderd het recht op hogere schadevergoeding ingeval van hogere werkelijke schade. Voor elke al dan niet aangetekende ingebrekestelling wordt een administratieve kost van 10 euro aangerekend. In geval van invordering worden alle invorderingskosten aangerekend, met een minimum van €250 euro, onverminderd het recht om hogere vergoeding te vragen bij hogere werkelijke schade en onverminderd andere rechten zoals rechtsplegingsvergoeding.

8. Waarborg en aansprakelijkheid
1. De door de klant aangekochte en ontvangen producten zijn door de dwingendrechtelijke wettelijke waarborgen gedekt. De uitbater heeft jegens elke klant het recht om bij een verborgen gebrek eerst herstel of vervanging aan de klant aan te bieden.
2. Bij levering dient de klant onmiddellijk te verifiëren of het product door zichtbare gebreken is aangetast, in welk geval hij, op straffe van verval om zich op het bestaan van een gebrek te beroepen, het gebrek op het door de klant te ondertekenen afgiftebewijs uitdrukkelijk, duidelijk en voldoende gedetailleerd moet aangeven. Zichtbare gebreken die pas na een eerste gebruik kunnen worden opgemerkt, dient de klant binnen maximaal 14 kalenderdagen schriftelijk aan de uitbater met duidelijke en voldoende gedetailleerde opgave van het gebrek te melden. Zichtbare gebreken zijn gebreken die door een normaal zorgvuldige koper bij bezorging moeten worden opgemerkt. Vooraleer het afgiftebewijs te ondertekenen, opent de klant de verpakking in geval van verpakte goederen om het product te verifiëren.
3. Niettegenstaande wat voorafgaat, kan in elk geval geen aanspraak op enige waarborg worden gemaakt
– voor normale slijtage van het betrokken product,
– indien het betrokken product werd gewijzigd of hersteld,
– indien de originele factuur van het betrokken product niet kan worden voorgelegd, dan wel gewijzigd of onleesbaar is gemaakt,
– bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het betrokken product, of
– bij beschadiging van het betrokken product door opzet of nalatigheid.
4. De uitbater is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden, waarmee hij middels deze website koppelt.
5. De aansprakelijkheid van de uitbater is jegens klanten beperkt tot gevallen waarin schade ontstaat door zijn grove of opzettelijke fout.
Bovendien is de aansprakelijkheid van de uitbater voor eventuele schade veroorzaakt door het verkochte product, behoudens in het enkele geval van eigen opzet, beperkt tot het bedrag van de verkoopprijs, tenzij zulks wettelijk is uitgesloten.
6. De klant weet en erkent dat onze tips, adviezen en oplossingen de raadpleging van een bevoegd arts of welzijnsdeskundige niet vervangen. Daarenboven wordt hij er nadrukkelijk op de hoogte van gesteld dat de klassieke geneeskunde de werking van bio-energetische trillingen en hun verband met welzijn tot op heden heeft aanvaard noch erkend.

9. Eerbiediging van intellectuele eigendomsrechten
De klant verbindt er zich toe om alle rechten van de uitbater, met inbegrip van diens intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook, inzonderheid met betrekking tot de te koop gestelde producten, de webstek van de uitbater en de ganse inhoud ervan te respecteren.
Voor ieder gebruik, ander dan het uitzoeken en het kopen van een product en ander dan het gebruik waarvoor het product op de markt is gebracht, is vooraf onze schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming vereist of, indien de desbetreffende rechten ons niet toebehoren, die van de rechthebbende.

10. Overdracht van eigendom en risico
De verkochte en geleverde goederen blijven exclusieve eigendom van de uitbater tot gehele betaling van de factuur. Het risico wegens verlies of beschading gaat evenwel over op de klant vanaf de bezorging van de goederen aan de klant.

11. Toepasselijk recht, bevoegdheid en deelbaarheid
1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht, met uitsluiting van internationale koopverdragen zoals het Weens Koopverdrag, van toepassing.
2. Tenzij wettelijk anders is bepaald, dienen geschillen met betrekking tot of in verband met deze overeenkomst exclusief voor de hoven en rechtbanken te Gent te worden gebracht. De uitbater heeft tevens het recht om een geschil voor een hof of rechtbank in het gebied van de woonplaats van de klant te brengen.
3, Als een algemene voorwaarde of een deel ervan niet geldig of niet afdwingbaar zou zijn, dan blijft de overeenkomst zonder die algemene voorwaarde of dat deel bestaan en wordt die algemene voorwaarde of dat deel vervangen door wat de bedoeling zo dicht mogelijk benadert zonder ongeldig of onafdwingbaar te zijn.

12. Privacy Policy van de uitbater
De uitbater respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De uitbater zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
De uitbater gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en eventuele betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om het winkelen bij www.quantumtechshop.be zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op . Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u producten aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@quantumtech.be.
In uw Quantumtechshop account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en afleveradres zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren en de respons op onze marketingacties te meten.
De uitbater verkoopt uw gegevens niet
De uitbater zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Quantumtech.be gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij QuantumTechshop.be geen cookies ontvangt.
Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoeker op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Quantumtech.be, dan kunt u een e-mail sturen via info@quantumtech.be. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

CONTACTEER ONS

We zijn bereikbaar via mail, stuur ons je boodschap en we nemen snel contact met je op.

Sending
or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?